Referencie

  • GVP, spol. s r.o. Humen­né, geo­met­rické plány, vytyčo­vanie nehnuteľnos­tí, inžinier­skych sietí
  • HLG STAV BOTTOLI s.r.o., inžinier­s­ka geo­dézia, geo­met­rické plány
  • REINTER Humen­né, vytyčo­vanie stavieb, inžinier­skych sietí a geo­met­rické plány
  • Chemes a.s. Humen­né, geo­met­rické plány, vytyčo­vanie hranice
  • ENRGY SNINA, a.s., vytyčo­vanie stavieb, inžinier­skych sietí, kon­trol­né merania
  • TERRA a.s. Michalovce, vyho­tove­nie geo­met­rick­ého plánu na urče­nie vlast­níck­e­ho prá­va nehnuteľnos­tí areálu podniku
  • Mesto Humen­né, geo­met­rické plány
  • Mesto Sni­na, geo­met­rické plány
  • Obvod­ný pozemkový úrad Humen­né, vytyčo­vanie hraníc pozemkov
  • Obec­né úrady, pore­al­iza­čné zam­era­nia a zam­era­nia elek­trick­ých vedení