Naše služby

Ponúkame Vám naše služ­by v oblasti geo­dézie a katas­tra, neváha­jte nás kon­tak­to­vať pre viac infor­má­cií.

KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ

 • geo­met­rické plány na :
  • pore­al­iza­čné zam­eranie stavieb, rozosta­vaných stavieb (rod. domov, garáží)
  • majetko­právne uspo­ri­adanie pozemkov
  • rozde­le­nie pozemkov, nehnuteľnos­tí
  • vec­né bre­mená a i.
 • vytýče­nie vlast­níck­ej hran­ice

INŽINIERSKA GEODÉZIA

 • zam­eranie inžinier­skych sietí s dig­itál­nym spra­co­v­aním
 • zam­eranie sku­točného vyho­tove­nia stavieb
 • vytýče­nie staveb­ných objek­tov
 • dig­itál­ny mod­el terénu, rezy terénu
 • tvor­ba účelových máp
 • kon­trol­né mere­nia

ŠPECIALIZOVANÉ GEODETICKÉ PRÁCE

 • reg­istre obnovenej evi­den­cie pôdy (ROEP)
 • pro­jek­ty pozemkových úprav (PPÚ)